Amazonia

Angle-Grinder Man

Apocalypse Meow

Black Arrow

Black Monday Society

Captain Jackson

Captain Ozone

Captain Prospect

Citizen Prime

Citizen Smoke